• o nás

Právní prohlášení

Tyto webové stránky (stránky) vlastní a provozuje společnost AccuPath Group Co., Ltd. ("AccuPath®"). Pozorně si přečtěte tyto Podmínky použití (Podmínky). Vstupem na tuto stránku nebo jejím používáním souhlasíte s tím, že jste si přečetli tyto Podmínky, rozumíte jim a souhlasíte s tím, že budete vázáni těmito Podmínkami.
Pokud nesouhlasíte s tím, že se budete řídit všemi ustanoveními obsaženými v těchto podmínkách (jak mohou být čas od času změněny), nesmíte stránky používat ani k nim přistupovat.
Tyto Podmínky byly naposledy aktualizovány 1. srpna 2023. Při každé návštěvě webu si je přečtěte.Používáním tohoto webu to znamená, že přijímáte nejnovější verzi podmínek.

UPOZORNĚNÍ NA AUTORSKÁ PRÁVA
Materiály na této stránce patří nebo jsou nám licencovány a jsou chráněny autorským právem, patenty nebo jinými vlastnickými smlouvami a zákony a takové materiály a obsah smíte používat pouze tak, jak je výslovně povoleno společností AccuPath.®, její přidružené společnosti nebo její poskytovatelé licencí.Nic v tomto dokumentu na vás nepřevádí žádné právo, nárok nebo podíl na webu nebo obsahu.
S výjimkou vašeho osobního a nekomerčního použití nesmíte kopírovat, e-mailovat, stahovat, reprodukovat, licencovat, distribuovat, publikovat, citovat, přizpůsobovat, rámovat, zrcadlit na jiné webové stránce, kompilovat, odkazovat na jiné webové stránky nebo zobrazovat jakýkoli obsah těchto stránek. bez předchozího písemného souhlasu nebo autorizace AccuPath®nebo jejích přidružených nebo dceřiných společností.
Všechny ochranné známky, servisní známky a loga zobrazené na tomto webu jsou registrované a neregistrované ochranné známky společnosti AccuPath®, její přidružené společnosti nebo dceřiné společnosti nebo třetí strany, které licencovaly své ochranné známky společnosti AccuPath®nebo některou z jejích přidružených společností nebo dceřiných společností.Jakákoli AccuPath®firemní logo nebo loga a ochranné známky pro AccuPath®produkty jsou registrovány v Číně a/nebo v jiných zemích a nikdo je nesmí používat bez předchozího písemného souhlasu AccuPath®.Všechna práva, která nejsou výslovně udělena, jsou vyhrazena AccuPath®nebo jejích přidružených nebo dceřiných společností.Vezměte prosím na vědomí, že AccuPath®prosazuje svá práva duševního vlastnictví v plném rozsahu zákona.

POUŽÍVÁNÍ WEBOVÝCH STRÁNEK
Nekomerční použití jakéhokoli obsahu a služeb poskytovaných touto stránkou je povoleno pro účely osobního vzdělávání a výzkumu (tj. bez vytváření zisku nebo reklamy), ale takové použití se musí řídit všemi platnými zákony a předpisy týkajícími se autorských práv a dalšími souvisejícími zákony a předpisy. neporuší AccuPath®„práva jeho přidružených společností“ nebo jeho dceřiných společností.
Nesmíte používat žádný obsah nebo služby poskytované touto stránkou pro nezákonné, nezákonné, podvodné, škodlivé, ziskové komerční nebo reklamní účely.Náš podnik nenese žádnou odpovědnost za jakoukoli vzniklou ztrátu nebo škodu.
Nesmíte měnit, publikovat, vysílat, reprodukovat, kopírovat, pozměňovat, šířit, prezentovat, zobrazovat, odkazovat na ostatní nebo používat část nebo celý obsah nebo služby poskytované touto stránkou, dokud k tomu nebude výslovně povoleno buď touto stránkou nebo AccuPath.®.

OBSAH WEBOVÉ STRÁNKY
Velká část informací na této stránce se týká produktů a služeb nabízených AccuPath®nebo jejích přidružených nebo dceřiných společností.Materiály na této stránce slouží pouze pro vaše obecné vzdělávací informace a informace nebudou vždy aktuální.Informace, které čtete na těchto Stránkách, nemohou nahradit vztah, který máte se svým zdravotníkem.AccuPath®neprovozuje medicínu ani neposkytuje lékařské služby či rady a informace na těchto stránkách by neměly být považovány za lékařskou pomoc.Pro diagnostiku a léčbu byste se měli vždy poradit se svým lékařem.
AccuPath®nebo její přidružené společnosti nebo dceřiné společnosti mohou také obsahovat určité informace, referenční příručky a databáze určené pro použití licencovanými zdravotnickými odborníky.Tyto nástroje nejsou určeny k poskytování odborných lékařských rad.

ODMÍTNUTÍ ODPOVĚDNOSTI
AccuPath®nepřebírá žádnou odpovědnost za správnost, aktuálnost, úplnost a přesnost jakéhokoli obsahu těchto stránek ani za důsledky použití takového obsahu.
AccuPath®tímto se zříká jakékoli výslovné nebo předpokládané záruky nebo záruky týkající se používání této stránky, používání jakéhokoli obsahu nebo služeb poskytovaných touto stránkou a/nebo informací spojených s touto stránkou, nebo jakýchkoli webových stránek nebo informací spojených s touto stránkou, včetně, ale nikoli výhradně, obchodovatelnosti, vhodnost pro určitý účel nebo ochranu práv uživatele.
AccuPath®nepřebírá odpovědnost za dostupnost, chyby vzniklé během používání těchto stránek, včetně, ale nejen přímých, nepřímých, represivních, náhodných, zvláštních nebo následných škod.
AccuPath®nepřijímá odpovědnost ve vztahu k jakémukoli učiněnému rozhodnutí nebo akci, kterou kdokoli podnikne v závislosti na jakýchkoli informacích získaných při vstupu na tyto stránky, jejich procházení a používání.Ani AccuPath®nést odpovědnost za jakékoli přímé nebo nepřímé ztráty, ani represivní náhradu škod jakéhokoli druhu způsobených během vstupu na tyto stránky, jejich procházení a používání, včetně mimo jiné přerušení podnikání, ztráty dat nebo ztráty zisku.
AccuPath®nepřijímá odpovědnost s ohledem na havárie počítačového systému a software, hardware, ovlivnění systému IT nebo poškození majetku nebo ztrátu způsobenou viry nebo dotčenými programy staženými z těchto stránek nebo jakýmkoli obsahem těchto stránek.
Informace zveřejněné na této stránce týkající se AccuPath®Informace o společnosti, produkty a příslušné podnikání mohou obsahovat prediktivní prohlášení, která mohou představovat riziko a nejistotu.Tyto příkazy jsou určeny k označení AccuPath®předpověď budoucího vývoje, na kterou nelze spoléhat jako na záruku budoucího obchodního rozvoje a výkonnosti.

OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI
Souhlasíte, že ani AccuPath®ani žádná osoba nebo společnost spojená s AccuPath®bude odpovědná za jakoukoli škodu způsobenou vaším používáním nebo nemožností používat tuto stránku nebo materiály na této stránce.Tato ochrana pokrývá nároky na základě záruky, smlouvy, přečinu, objektivní odpovědnosti a jakékoli jiné právní teorie.Tato ochrana pokrývá AccuPath®, jejích přidružených společností a funkcionářů, ředitelů, zaměstnanců, zástupců a dodavatelů uvedených na těchto stránkách.Tato ochrana pokrývá všechny ztráty včetně, bez omezení, přímých nebo nepřímých, zvláštních, náhodných, následných, exemplárních a represivních škod, zranění osob/neoprávněné smrti, ušlého zisku nebo škod způsobených ztrátou dat nebo přerušením podnikání.

ODŠKODNĚNÍ
Souhlasíte s tím, že odškodníte, budete bránit a držet AccuPath®, jejích mateřských společností, dceřiných společností, přidružených společností, akcionářů, ředitelů, vedoucích pracovníků, zaměstnanců a zástupců, bez jakýchkoli nároků, požadavků, odpovědnosti, výdajů nebo ztrát, včetně přiměřených poplatků za právní zastoupení, vznesených jakoukoli třetí stranou v důsledku nebo vyplývajících z, nebo jakýmkoli způsobem souvisejícím s vaším používáním nebo přístupem na stránky nebo vaším porušením těchto podmínek.

VÝHRADA PRÁV
AccuPath®a/nebo AccuPath®přidružené společnosti a/nebo AccuPath®Dceřiné společnosti společnosti 's si vyhrazují veškeré právo uplatnit nárok na jakoukoli škodu způsobenou kýmkoli porušením tohoto právního prohlášení.AccuPath®a/nebo AccuPath®'s přidruženými společnostmi a/nebo AccuPath®Dceřiné společnosti si vyhrazují veškerá práva jednat proti jakékoli porušující straně v souladu s platnými zákony a předpisy.

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Se všemi informacemi odeslanými na Stránku, včetně, ale ne výhradně, osobně identifikovatelných informací, se zachází v souladu s AccuPath®Zásady ochrany osobních údajů.

ODKAZY NA JINÉ STRÁNKY
Zde obsažené odkazy přesměrovávají online uživatele na jiné stránky, které nejsou pod kontrolou AccuPath®.AccuPath®nenese odpovědnost za žádné škody způsobené návštěvou takových jiných propojených webových stránek prostřednictvím tohoto webu.Používání takovéto propojené webové stránky by mělo podléhat jejím podmínkám a platným zákonům a nařízením.
Jakékoli takové odkazy jsou poskytovány výhradně pro pohodlné účely.Žádný takový odkaz nepředstavuje použití takových webových stránek nebo doporučení produktů nebo služeb na nich obsažených.

PLATNÉ PRÁVO A ŘEŠENÍ SPORŮ
Tato stránka a právní prohlášení se budou řídit a vykládat v souladu se zákony Čínské lidové republiky, bez odkazu na její konflikty právních zásad.Všechny spory v souvislosti s touto stránkou nebo z nich vyplývající a právní prohlášení budou předloženy k arbitráži Čínské mezinárodní hospodářské a obchodní arbitrážní komisi ("CIETAC") Šanghajské podkomisi.
Jakýkoli spor vzniklý z této stránky nebo v souvislosti s ní musí strany nejprve vyřešit smírnou cestou, kdykoli je to možné, bez použití soudního sporu.Pokud se takový spor nepodaří vyřešit smírnou cestou do třiceti (30) dnů po obdržení oznámení o existenci sporu, může být takový spor předán kteroukoli stranou a s konečnou platností urovnán arbitráží.Rozhodčí řízení bude vedeno v Šanghaji u Čínské mezinárodní hospodářské a obchodní arbitrážní komise ("CIETAC") Šanghajské podkomise v souladu s tehdy platnými rozhodčími pravidly CIETAC.Budou tři rozhodci, mezi nimiž Strana, která předkládá rozhodčí řízení na jedné straně, a odpůrce na straně druhé, každý vybere jednoho (1) rozhodce a dva takto vybraní rozhodci vyberou třetího rozhodce.Pokud dva rozhodci nevyberou třetího rozhodce do třiceti (30) dnů, pak takového rozhodce vybere předseda CIETAC.Rozhodčí nález bude mít písemnou formu a bude konečný a závazný pro strany.Sídlem rozhodčího řízení bude Šanghaj a rozhodčí řízení bude vedeno v čínském jazyce.V maximálním rozsahu povoleném jakýmkoli platným právem strany neodvolatelně vylučují a souhlasí s tím, že nebudou uplatňovat jakékoli právo odvolávat se na právní otázky nebo se odvolat k jakémukoli soudu nebo jinému soudnímu orgánu.Rozhodčí poplatky (včetně poplatků za právní zastoupení a dalších poplatků a nákladů souvisejících s rozhodčím řízením a výkonem rozhodčího nálezu) nese strana, která prohrála, pokud rozhodčí soud nerozhodne jinak.

KONTAKTNÍ INFORMACE
Máte-li jakékoli právní dotazy týkající se Podmínek nebo Stránky, kontaktujte prosím AccuPath®na [customer@accupathmed.com].